เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ แอปพลิเคชันบนมือถือ Infinergy Application

 

1.  เงื่อนไขการใช้บริการ

เมื่อท่านดาวน์โหลด เข้าใช้งาน หรือใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ “Infinergy” นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “แอปพลิเคชันมือถือ”) ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  ท่านเข้าใจว่าการใช้งานแอปพลิเคชันมือถือต่อจากนี้ไปจะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว  รวมถึงเข้าใจว่าแอปพลิเคชันมือถือนี้เป็นบริการที่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของภาระหน้าที่ตามสัญญาระหว่างท่านและบ้านปู อินฟิเนอร์จี

2.  นิยามศัพท์

ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ คำเหล่านี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่บริบทจะกำหนดเป็นอื่น:

  • “บัญชีผู้ใช้” หมายถึงบัญชีที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้นในแอปพลิเคชันมือถือ โดยถือเป็นขั้นตอนหนึ่งในการลงทะเบียน
  • “บ้านปู อินฟิเนอร์จี” หมายถึง บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด
  • “นโยบายความเป็นส่วนตัว” หมายถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้
  • “การลงทะเบียน” หมายถึงการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่บนแอปพลิเคชันมือถือ
  • “บริการ” หมายถึงบริการใดๆ ที่บ้านปู อินฟิเนอร์จี มอบให้แก่ผู้ใช้งาน ผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
  • “ผู้ใช้งาน” หมายถึงผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมือถือทุกคน ซึ่งรวมถึงตัวท่านเอง และผู้ใช้งานใดๆ ก็ตาม

3.  หัวข้อทั่วไปเกี่ยวกับแอปพลิเคชันมือถือและบริการต่างๆ

3.1  ขอบเขต: แอปพลิเคชันมือถือและบริการในแอปพลิเคชันมีไว้เพื่อการใช้งานของท่านแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

3.2  การงดเว้นการเข้าใช้งาน: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดเว้นไม่ให้ท่านเข้าใช้งานแอปพลิเคชันมือถือและบริการต่างๆ

3.3  อุปกรณ์และเครือข่าย: การให้บริการและแอปพลิเคชันมือถือนั้น ไม่รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันมือถือหรือบริการ  ในการใช้แอปพลิเคชันมือถือหรือบริการต่างๆ นั้น ท่านจำเป็นต้องทำการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคมที่เหมาะสม  ท่านยอมรับว่าเงื่อนไขข้อตกลงในการให้บริการระหว่างท่านกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ (“ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่”) ของท่านนั้น จะยังคงมีผลต่อไปเมื่อมีการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันมือถือนี้ ด้วยเหตุนี้ท่านอาจถูกเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเมื่อท่านเข้าใช้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายตามระยะเวลาของการเชื่อมต่อนั้นๆ ขณะเข้าใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ หรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคลที่สาม ถือว่าท่านยอมรับว่าค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน

3.4  การอนุญาตให้ใช้เนื้อหา: การส่งข้อความหรือรูปภาพ (รวมถึงรูปถ่าย) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า”เนื้อหา”) ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือ ถือว่าท่านรับรองความเป็นเจ้าของเนื้อหาเหล่านั้น หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาเหล่านั้นเพื่อนำมาใช้ ผลิตซ้ำและเผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4.  การแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่อยู่และการแจ้งเตือน

4.1  ท่านยินยอมที่จะได้รับการแจ้งเตือนที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ (“การแจ้งเตือนตำแหน่งที่อยู่”) ของแอปพลิเคชันมือถือจากบริษัทฯ หากท่านเปิดใช้บริการการระบุตำแหน่งที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ (แล้วแต่กรณี)

5.  ความรับผิดชอบของผู้ใช้

5.1  ข้อมูลที่ถูกต้อง: ท่านรับรองว่าข้อมูลใดๆ ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียนและเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีผู้ใช้ของท่านเป็นเป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้อง และท่านจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีเมื่อข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง ด้วยการอัพเดตข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของท่านให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา

5.2  ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้บริการหรือแอปพลิเคชันมือถือ: ท่านรับรองว่าจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บริการหรือใช้แอปพลิเคชันมือถือ ในกรณีที่ท่านให้บุคคลอื่นใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความรับผิดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานแอปพลิเคชันมือถือนั้นๆ

6.  กฏเกณฑ์การใช้งานบริการและแอปพลิเคชันมือถือ

6.1  บริษัทฯจะใช้วิธีที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่ถูกละเลยโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ หลังจากที่ได้รับแจ้งแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่รับประกันว่าบริการหรือแอปพลิเคชันมือถือมีความถูกต้องสมบูรณ์โดยปราศจากข้อบกพร่อง และบริษัทฯ จะไม่ยอมรับรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ความบกพร่องหรือการละเว้นดังกล่าว ในกรณีที่เกิดความบกพร่องหรือผิดพลาดดังกล่าวท่านสามารถแจ้งบริษัทฯได้ทางคอลเซ็นเตอร์ โทรศัพท์: +66 2 0956599 หรืออีเมล: contact@www.banpuinfinergy.co.th

6.2  บริษัทฯ ไม่รับประกันว่าการใช้บริการหรือแอปพลิเคชันมือถือของท่านจะทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีการติดขัด และบริษัทฯ ไม่รับประกันว่าข้อมูล (หรือข้อความ) ใดๆ ที่ส่งผ่านทางบริการหรือแอปพลิเคชันมือถือ จะมีความเที่ยงตรงแม่นยำ เชื่อถือได้ หรือทันเวลา อย่างไรก็ตามบริษัทฯจะพยายามให้การเข้าถึงการใช้บริการและการใช้งานแอปพลิเคชันมือถือกระทำได้โดยไม่ติดขัด บริษัทฯ อาจทำการระงับ จำกัด หรือยกเลิกการใช้บริการและการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

6.3  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข สับเปลี่ยนหรือระงับ ข้อมูล หรือบริการและการใช้งานแอปพลิเคชันมือถือ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้บริการและ/หรือการใช้งานแอปพลิเคชันมือถือของท่านอาจถูกจำกัดการเข้าใช้งานในบางครั้งเพื่อให้สามารถทำการซ่อมแซม บำรุงปรับปรุงการอำนวยความสะดวกหรือบริการใหม่ๆ ได้ โดยบริษัทฯ จะพยายามทำให้ท่านสามารถกลับเข้าใช้งานได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเพื่อปราศจากความสงสัย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนข้อมูลหรือบริการใดๆ จากแอปพลิเคชันมือถือได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

6.4  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นการเข้าใช้งาน และ / หรือแก้ไข หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่บริษัทฯเห็นว่าอาจนำไปสู่การละเมิด ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ หรือทำให้ประสิทธิภาพการใช้บริการ/การใช้งานแอปพลิเคชันมือถือลดลง

7.  การระงับและการยกเลิกการใช้งาน

7.1  หากบัญชีผู้ใช้ของท่านฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ บริษัทฯอาจทำการระงับการใช้บริการต่างๆและ / หรือ แอปพลิเคชันมือถือของท่าน

7.2  หากบริษัทฯ ระงับบริการหรือแอปพลิเคชันมือถือ บริษัทฯ อาจปฏิเสธที่จะเปิดให้บริการหรือแอปพลิเคชันมือถือแก่ท่านต่อ จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับการรับรองจากท่านในรูปแบบที่บริษัทฯเห็นว่าเป็นที่ยอมรับได้ ว่าจะไม่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอีก

7.3  นอกจากเงื่อนไขอื่นๆ ในข้อ 7 แล้ว บริษัทฯ จะมีสิทธิ์ทันทีหรือในเวลาใดๆ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ในการ: (ก.) ระงับการให้บริการและ / หรือ แอปพลิเคชันมือถือ; (ข) ระงับการใช้งานบริการและ / หรือ แอปพลิเคชันมือถือของท่าน และ / หรือ (ค.) ระงับการใช้บริการและ / หรือแอปพลิเคชันมือถือสำหรับบุคคลที่บริษัทฯ เชื่อว่ามีความเชื่อมโยง (ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม) กับท่าน ในกรณีที่:

7.3.1  ท่านกระทำการใดๆ ที่ละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ;

7.3.2  บริษัทฯ มีเหตุผลอันสมควรที่ทำให้สงสัยได้ว่าท่านมีการกระทำ อาจมีการกระทำหรือกำลังจะกระทำการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ; หรือ

7.3.3  บริษัทฯ มีเหตุผลอันสมควรที่ทำให้สงสัยได้ว่าท่านอาจได้กระทำผิดไปแล้วหรือ กำลังกระทำความผิดใดๆ ต่อบริษัทฯหรือบุคคลใดก็ตามอยู่

7.4  สิทธิของบริษัทฯ ภายใต้ข้อ 7 นี้จะไม่เป็นการกระทบสิทธิใดๆ หรือวิธีการแก้ไขที่บริษัทพึงกระทำ ในเรื่องที่ว่าด้วยการฝ่าฝืน สิทธิ ข้อผูกมัด หรือความรับผิดที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการยกเลิกการใช้งาน

8.  ข้อสงวนสิทธิการใช้งานและการยกเว้นการรับผิด

8.1  แม้ว่าบริษัทฯ พึงจัดหาแอปพลิเคชันมือถือและบริการตามความสามารถและให้การดูแลตามความเหมาะสมในเชิงพานิชย์ บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบแล้วว่านอกเหนือจากสิ่งที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้แล้ว บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันใดๆ เกี่ยวกับแอปพลิเคชันมือถือและบริการ ถือว่าท่านได้รับทราบแล้วว่าข้อมูลในแอปพลิเคชัน มือถือและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นสิ่งซึ่งบริษัทฯสามารถจัดหาให้ได้ตามสิ่งที่มีอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น

8.2  บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความเสียหายใดๆ จากการใช้บริการของท่าน ซึ่งรวมถึง การสูญเสียกำไร รายได้ หรือข้อมูล การขาดทุนทางการเงิน หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทางอ้อม หรือค่าเสียหายที่ไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรง หรือค่าเสียหายที่เกิดจากบทลงโทษ เป็นต้น

9.  การชดเชยค่าเสียหาย

ท่านยินยอมที่จะชดเชยค่าเสียหายและให้ความคุ้มครองกับบริษัทฯหากมี หรือการขู่ว่าจะมี การเรียกร้อง การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการดำเนินการตามกฎหมายใดๆ กับทางบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลมาจาก (ก) การที่ท่านใช้บริการ (ข) การที่บุคคลอื่นมาใช้บัญชีผู้ใช้ของท่านและ / หรือ (ค) การที่ท่านการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และท่านพึงชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการเรียกร้อง การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการดำเนินการตามกฎหมายนั้น

10.  สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

10.1  การที่ท่านใช้บริการและแอปพลิเคชันมือถือของบริษัทฯ ไม่ถือว่าท่านเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า เป็นต้น ที่มีอยู่ในบริการหรือเนื้อหาที่ท่านเข้าใช้งาน ท่านไม่สามารถทำการคัดลอก ทำซ้ำ ส่งต่อ แจกจ่าย เผยแพร่ จำหน่าย ตีพิมพ์ ออกอากาศ เนื้อหาใดๆ เหล่านี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือใช้งาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯโดยแล้วแต่กรณี

11.  การแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและองค์ประกอบของแอปพลิเคชันมือถือเป็นระยะๆ รวมถึงคำอธิบายเมื่อใดก็ได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯไม่มีส่วนรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ ต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในเนื้อหาและองค์ประกอบของแอปพลิเคชันมือถือ

12.  กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

12.1   ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ข้อพิพาทใดๆ ที่มาจากหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะใช้วิธีการระงับโดยการขึ้นศาลไทย