Other energy solutions

Other energy solutions

เรามุ่งมั่นในการให้บริการด้านการวางระบบพลังงานอย่างครบวงจรที่แท้จริง บ้านปู อินฟิเนอร์จี ยังมีความตั้งใจที่จะศึกษาความเป็นไปได้ที่จะนำระบบการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System: EMS) และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System: ESS) มาใช้ในการควบคุมการผลิต การส่ง และการกักเก็บพลังงาน ในอนาคต เพื่อให้การใช้พลังงานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการใช้ไฟฟ้าในรถยนต์ (Electric Vehicle) เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนและผนวกเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่สมาร์ทซิติ้ต่อไปในอนาคต ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยล่าสุด ได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจจัดเก็บพลังงานของสิงคโปร์ คือบริษัทนิว รีซอสเซส เทคโนโลยี จำกัด หรือ New Resources Technology Pte. Ltd. (NRT) ในการเตรียมขยายสู่ธุรกิจจัดเก็บพลังงานในอนาคตอันใกล้ อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อต่อยอดและเพิ่มมูลค่าต่อไปในอนาคต

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

ENERGY STORAGE SYSTEM

ENERGY STORAGE SYSTEM

ELECTRIC VEHICLE SOLUTION

ELECTRIC VEHICLE SOLUTION