Activity News

บ้านปูฯ เชิญผู้ประกอบการโรงแรมและผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนา “การพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน”

วันที่ : 8 October 2019

บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด หนึ่งในบริษัทลูกของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านพลังงานแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีความยินดีเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมอย่างยั่งยืน ด้วยการนำเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ โดยมีรายละเอียดกำหนดการ ดังนี้
วันและเวลาจัดงาน วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น.
สถานที่จัดงาน โรงแรม หัวหิน แมริออท รีสอร์ท และ สปา (Hua Hin Marriott Resort & Spa)
กำหนดการ
09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
09.30 – 09.50 น. กล่าวเปิดงานโดย คุณกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด
09.50 – 10.10 น. บรรยายเรื่อง การดำเนินธุรกิจโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดย คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี อุปนายก/ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม สมาคมโรงแรมไทย
10.10 – 10.40 น. บรรยายเรื่อง How to drive online sales for hotel business?
โดย Mr. Joern Gosewehr, Regional Director Agoda Services Co., Ltd.
10.40 – 11.10 น. เสวนาเรื่อง “การพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยพลังงานสะอาด” โดย
1.) คุณกนกวรรณ จิตต์ชอบธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด
2.) คุณธนะศักดิ์ มานนท์ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด
3.) คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี อุปนายก/ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม สมาคมโรงแรมไทย
11.20 – 11.30 น. ถาม – ตอบข้อซักถาม
11.30 น. จบการสัมมนา
ทั้งนี้ หากท่านสนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว
กรุณาลงทะเบียนที่ https://forms.gle/258Mqm3gd15JozZf8
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายการตลาด บริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด เบอร์โทรศัพท์ 02-0956546